تقویت مغز کودکان و نقش این محیط ها در آن

 چه چیزهایی در تقویت مغز کودکان نقش دارد؟ کودکانی که در محیط هایی پویا و فعال قرار می گیرند بیشتر از کودکانی که زیاد به این محیط ها نمی روند، باهوش می شوند و عملکرد مغزشان بهتر است.

ادامه خواندن “تقویت مغز کودکان و نقش این محیط ها در آن”