چه زخم هایی می توانند سرطانی باشند؟

 آیا در مورد زخم های سرطانی چیزی می دانید؟ می دانید کدام زخم ها معمولی و کدامیک سرطانی هستند؟ به گفته ی یک دندانپزشک هر زخمی که در دهان بیشتر از 15 روز باقی بماند، باید به متخصص نشان داده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه خواندن “چه زخم هایی می توانند سرطانی باشند؟”